Asociación Empresarial de Negocios e Inversiones HISPANO - IRANÍ SPANISH - IRANIAN Association of Business & Investment انجمن شرکتهای بازرگانی و سرمایه گذاری اسپانیا و ایران
Asociación Empresarial de Negocios e Inversiones HISPANO - IRANÍSPANISH - IRANIAN Association of Business & Investmentانجمن شرکتهای بازرگانی و سرمایه گذاری اسپانیا و ایران

اسپانیا و ایران در اقتصاد جهانی

 

اسپانیا، سیزدهمین کشور در اقتصاد جهانی ، پنجمین در اتحادیه اروپا و چهارمین کشور در منطقه یورو میباشد. اسپانیا عضو اتحادیه اروپا  و ورودی اصلی به کشورهای حوزه مدیترانه، آمریکای لاتین و آفریقای شمالی است؛ بنابراین پل ارتباطی مهمی برای ورود به بازارهای جهان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود ایجاد کرده است.

 

ایران جایگاه هفدهم را در اقتصاد جهانی دارد. جذابیت ایران برای سرمایه گذاران خارجی به دلیل بازارداخلی خوب و موقعیت جغرافیایی-استراتژیک ویژه ، اهمیت بسیاری دارد.  

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© IBERIRAN - Asociación Empresarial de Negocios e Inversiones Hispano-Iraní / IBERIRAN - Spanish Iranian Association of Business and Investment ایبرایران - انجمن شرکتهای بازرگانی و سرمایه گذاری اسپانیا و ایران